به گزارش شهر بورس، در پایان عرضه اولیه امروز نماد «فگستر» به هر کد بورسی ۲۹ سهم (معادل ۱۸ هزار تومان) در سقف قیمتی ۶۱۷۹ ریالی رسید. در این عرضه اولیه دو میلیون ۴۳۴ هزار نفر مشارکت داشتند که به دو میلیون ۲۷۸ هزار نفر از آنها سهم تخصیص داده شد.  

به گزارش شهر بورس، در پایان عرضه اولیه امروز نماد «فگستر» به هر کد بورسی ۲۹ سهم (معادل ۱۸ هزار تومان) در سقف قیمتی ۶۱۷۹ ریالی رسید.

در این عرضه اولیه دو میلیون ۴۳۴ هزار نفر مشارکت داشتند که به دو میلیون ۲۷۸ هزار نفر از آنها سهم تخصیص داده شد.