شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در فرابورس پذیرش شد.

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در فرابورس پذیرش شد.