احراز هویت سجام - شهر بورس
ثبت نام و احراز هویت سهامداران حقیقی در سامانه سجام الزامی شد 13 شهریور 1400

ثبت نام و احراز هویت سهامداران حقیقی در سامانه سجام الزامی شد

بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران حقیقی بازارسرمایه باید در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت خود را تکمیل کنند.