استارتاپ - شهر بورس
مجوز ارزشگذاری استارتاپ‌ها و دارایی‌های نامشهود 18 مرداد 1400
توسط مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک اخذ شد؛

مجوز ارزشگذاری استارتاپ‌ها و دارایی‌های نامشهود

معاون خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک‌ از دریافت مجوز ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط این شرکت خبر داد.