محمد گرجی‌آرا Archives - شهر بورس
تغییر رئیس بورس چه تاثیری بر بازار دارد؟/ آیا اعتماد مردم برمی‌گردد؟ 11 شهریور 1399

تغییر رئیس بورس چه تاثیری بر بازار دارد؟/ آیا اعتماد مردم برمی‌گردد؟

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، این دسته از سهامداران بورس معتقدند که بازار به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست سیاستگذاران از جمله سازمان بورس دچار تزلزل شده است. در مقابل، برخی کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند که تغییراتی مانند برکناری رییس سازمان بورس نمی‌تواند تحولی چندانی در بازار ایجاد کند و ریزش‌های شاخص به دلیل اتفاقات […]